Privacy & Cookie Policy

Privacy en Cookie Policy Herself

1. Introductie

Welkom op de website van Herself! 

 

De bescherming van privégegevens is van uitermate belang voor ons en wij doen er dan ook graag alles aan om ervoor te zorgen dat we deze gegevens met de grootste zorgen verwerken en beveiligen! Uw vertrouwen is voor ons cruciaal en wij behandelen uw privacy dan ook met het grootste respect, volgens de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming / GDPR)

 

 

De website is toegankelijk via het adres adres www.naturalself.bewww.naturalself.nlwww.naturalself.euwww.natural-self.bewww.natural-self.nlwww.natural-self.eu, www.natural-self.com, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Isabelle Ulenaers , met maatschappelijke zetel te Herentals , opgenomen in de KBO onder het nummer BE0644440185, hierna genoemd “Herself”.

 

 

 • Herself 
 • BE0644440185
 • Atealaan 34 A 
  2200 Herentals 
  Belgie
 • isabelle@naturalself.eu

 

2. Verantwoordelijke voor de werking

Herself is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op haar Website.

 

Herself leeft als Belgische vennootschap de Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de “Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie”.

 

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

 

Herself leeft eveneens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) Verordening na, (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

 

3. Persoonsgegevens die verwerkt worden

Welke gegevens verzamelen we van u? 
 

 

A. De gegevens die je ons meedeelt

Bij de volgende activiteiten houden we, na het ontvangen van uw toestemming, persoonsgegevens bij, die u actief verstrekt: 

 

 • een aankoop op onze website
 • bij het invullen van formulieren op onze websites of social media 
 • bij telefonisch contact een plaatsgevonden meeting of een andere vorm van correspondentie 
 • de registratie (online of via 1 van onze verkooppunten) voor onze nieuwsbrief, alsook op papier in de winkel 
 • bij het solliciteren op 1 van onze vacatures

 

De persoonsgegevens, waarbij het hier om gaat: 

 

 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, tijdens correspondentie en telefonisch (bijvoorbeeld geboortedatum)

 B. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Herself en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. Bekijk in punt 9. onze cookie policy. 

 

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Deze gegevens worden automatisch verzameld om oa onze nieuwsbrieven en website te verbeteren door gebruik te maken van statistieken. De gegevens die we hiervoor verzamelen, bestaan uit:

 

 

 • het TCP/IP adres
 • het type en de versie van het navigatiesysteem van de bezoeker
 • gegevens over de activiteiten van bezoekers op onze website 
 • Enkele andere voorbeelden van dit soort gegevens zijn: besturingsprogramma, paginabezoeken, informatie die u kiest te delen bij het gebruik van websites van derden. 

 


C. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Herself dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

4. Doeleinden van de verwerking

A. Algemene doeleinden

Herself verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om u de gevraagde informatie, diensten of producten te kunnen bezorgen. 
Dit om onder andere: 

 • aan de gebruiker de op de website aangeboden dienst te kunnen leveren;
 • marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
 • informatie te verstrekken aan de gebruiker, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die de gebruiker zouden kunnen interesseren;
 • de technische administratie van de website te beheren;
 • na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website
 • te kunnen reageren op informatieaanvragen


B. Direct marketing en mededeling aan derden

De persoonsgegevens van de gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Herself hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de gebruiker bij zijn of haar aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment kosteloos worden ingetrokken, zonder motivering, door middel van een e-mail aan isabelle@naturalself.be of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website. C. Ernstige overtredingen

Op verzoek van de gebruiker kunnen zijn of haar gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

5. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer dan strikt nodig is om de diensten te leveren door Herself.

 

A. Persoonsgegevens bij het plaatsen van een bestelling

 

 

Wanneer een bestelling geplaatst wordt op de website, verwerken wij persoonsgegevens om de bestelling te kunnen voltooien. Indien u geen nieuwe bestelling meer uitvoert via onze website, bewaren wij uw data vervolgens nog voor een peroide van maximaal 4 jaar.  

 

 

B. Persoonsgegevens van contactpersonen met wie eerder contact heeft plaatsgevonden

De persoonsgegevens van contactpersonen met wie Herself eerder contact heeft gehad en die op de hoogte zijn van de privacy policy, worden bewaard tot na een opt-out of een aanvraag tot verwijdering uit de database. Na een opt-out zal Herself de persoonsgegevens maximaal 4 jaar bewaren na uitschrijving. Dit om onze communicatie en service meetbaar te kunnen houden en hier ook verbeteringen in aan te kunnen brengen. 

 

 

C. Persoonsgegevens van zakelijke contacten

De persoonsgegevens van zakelijke contacten met wie Herself mogelijke zakelijke opportuniteiten wilt bekijken of reeds een partnership mee heeft uitgebouwd zullen bewaard blijven zolang de partnership loopt. Deze contacten zijn op de hoogte van de privacy policy van Herself en kunnen ten alle tijde aangeven dat zij verwijderd willen worden uit de database. Na het aflopen van de partnership zullen de persoonsgegevens maximaal 4 jaar bewaard blijven.   

 

 

D. Persoonsgegevens van sollicitanten 

 

 

De contactgegevens van sollicitanten mbt een vacature van Herself zullen maximaal 2 jaar bewaard worden, de CV's maximaal 1 jaar. 

 

6. Recht van toegang, verbetering en verzet

Het stopzetten van nieuwsbrieven or updates van Herself kan door het uitschrijven via het unsubscribe onderdeel van alle nieuwsbrieven.

De gebruiker heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door:

 • verzending van een e-mail aan isabelle@naturalself.be 
 • door gebruik te maken van het onderdeel “contacteer ons” op
 • in te loggen op de website
 • per brief aan BVBA Herself met maatschappelijke zetel te Geel, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.


De gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Herself mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Herself.

 

Andere rechten die u kan inroepen: 

 

 

 • schrapping van persoonsgegevens 
 • de verwerking van persoonsgegevens stopzetten
 • de beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • bezwaar / verzet maken tegen de verwerking van persoonsgegevens 

 

De gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan isabelle@naturalself.be of door gebruik te maken van het onderdeel “contacteer ons” op de Website. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

A. Recht om klacht in te dienen 

 

 

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl). Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be

 

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Herself stelt alles in het werk om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Herself heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving ter vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld  op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Herself aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Herself houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Herself niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Herself. Herself is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Herself raadt de Gebruiker dus aan om elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, aandachtig te lezen daar deze kan verschillen van voorliggende Privacy Policy.

9. Cookies

Wat is een cookie?

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat door Herself wordt opgeslagen in de browser van de gebruiker of op de harde schijf van de computer van deze gebruiker. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Herself gelezen worden. Cookies en soortgelijke technologieën laten niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website zouden kunnen identificeren. Ze helpen Herself enkel om de werking van de Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses zijn van de gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is. De cookies zorgen er bijgevolg voor dat een betere gebruikservaring kan geboden worden bij het bezoeken van de Website en maakt het mogelijk om de Website doelgericht te optimaliseren. Cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe.

Informatie over het gebruik van cookies door Herself

De website van Herself gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de ene gebruiker te onderscheiden van deze van een andere gebruiker van de Website. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om de toestemming van de gebruiker te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op computers en/of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die Herself gebruikt en het doel hiervan.

Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categoriën cookies die wij gebruiken.Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die de cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 • First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door URL).
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
 • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
 • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
 • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
 • Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.
 • Voorkeuren – Dankzij de voorkeurcookies kan een website de voorkeuren van een gebruiker in verband met de website onthouden, zoals taal, regio enz. Deze cookies zijn niet essentieel, maar ze verbeteren de gebruikerservaring.


Toestemming door de gebruiker

Bij het eerste bezoek aan de Website wordt aan de gebruiker gevraagd om de verschillende soorten cookies gebruikt door Herself te aanvaarden. De gebruiker kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Te allen tijde kan de gebruiker zijn of haar cookie instellingen voor de Website wijzigen via de hyperlink onderaan de website en aldus zijn of haar toestemming intrekken.
OF
Door de Website te gebruiken, aanvaard de gebruiker het gebruik van cookies. Om de Website optimaal te kunnen gebruiken dient de gebruiker de cookies te aanvaarden via zijn of haar browserinstellingen.

Cookies kan de gebruiker blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer echter de browserinstellingen gebruikt worden om de cookies te blokkeren, zal mogelijks de toegang tot (bepaalde delen) van de Website niet meer mogelijk zijn. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als de gebruiker op elk moment zijn of haar toestemming wenst in te trekken, moet deze zijn of haar cookies verwijderen d.m.v. de browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kijk op: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

De browserinstellingen Veranderen

Webbrowsers laten toe om cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van de webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient men de ‘Help’ functie in de webbrowser te consulteren voor meer details.

Meer informatie over cookies

Nuttige informatie over cookies kan u terugvinden op:  http://www.allaboutcookies.org.De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die hier kunnen teruggevonden worden: http://www.youronlinechoices.eu/

Welke cookies gebruikt Herself op www.naturalself.com?

 

A. First Party Cookies

 

 • __cfduid
  - Provider: addtoany.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 1 jaar
  - Doel: Gebruik door content netwerk, Cloudflare, om betrouwbaar web traffic te identificeren.
   
 • csrftoken
  - Provider: npmcdn.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 1 jaar
  - Doel: Helpt met de preventie tegen Cross-Site Request Forgery (CSRF) aanvallen. 
   
 • has_js
  - Provider: naturalself.eu
  - Type: HTTP
  - Levensduur: Sessie 
  - Doel: Registreert of een gebruiker al dan niet JavaScript geactiveerd heeft in de browser

B. Voorkeur Cookies

 • uid
  - Provider: univide.com
  - Type:HTTP
  - Levensduur: 10 jaar
  - Doel: Unieke User ID die herbezoeken van een gebruiker registreert

 

C. Statistische Cookies (niet-functionele cookies)

 • @@History/@@scroll|#
  - Provider: https://www.naturalself.eu/nl
  - Type: HTML
  - Levensduur: permanent
  - Doel: Unieke User ID die herbezoeken van een gebruiker registreert
   
 • _dc_gtm_UA-#
  - Provider: https://www.naturalself.eu/nl
  - Type: HTTP
  - Levensduur: sessie
  - Doel: Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van de Google Analytics script tag te controleren
   
 • _ga
  - Provider: https://www.naturalself.eu/nl
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 2 jaar
  - Doel: Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om algemene statistische data te genereren over hoe een gebruiker de website gebruikt. 
   
 • _gid
  - Provider: https://www.naturalself.eu/nl
  - Type: HTTP
  - Levensduur: sessie
  - Doel: Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om algemene statistische data te genereren over hoe een gebruiker de website gebruikt. 

 

D. Marketing Cookies (niet-functionele cookies)

 • anj
  - Provider: adnxs.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 3 maanden
  - Doel: Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om een terugkeer te identificeren in een device van een gebruiker. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertising
   
 • c
  - Provider: rubiconproject.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: sessie
   
 • cw_id
  - Provider: addthis.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 27 dagen 
   
 •  fr
  - Provider: facebook.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 3 maanden
  - Doel: Gebruikt door facebook om een serie van advertentie producten aan te bieden zoals bijvoorbeeld real time bidding vanwege 3de partijen
   
 • GPS
  - Provider: youtube.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: sessie
  - Doel: Registreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracking te bewerkstelligen gebaseerd op een geografische GPS locatie. 
   
 • i
  - Provider: openx.net
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 1 jaar
  - Doel: Registreert geanonamiseerde data zoals, IP-adres, geografische locatie, bezochte website, op welke ads een gebruiker geklikt heeft, ... . Allemaal met als doel voor het optimaliseren van display advertising gebaseerd op de bewegingen van een gebruiker op websites binnen hetzelfde advertising netwerk. 
   
 • IDE
  - Provider: doubleclick.net
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 1 jaar
  - Doel: Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van websitegebruikers na het bekijken of klikken op de adverteerders advertenties te registeren en rapporteren. Dit met als doel om de efficiëntie van een advertentie te meten en om gerichte advertenties te kunnen tonen aan gebruikers.
   
 • khaos
  - Provider: rubiconproject.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 1 jaar
  - Doel: Registreert geanonamiseerde data zoals, IP-adres, geografische locatie, bezochte website, op welke ads een gebruiker geklikt heeft, ... . Allemaal met als doel voor het optimaliseren van display advertising gebaseerd op de bewegingen van een gebruiker op websites binnen hetzelfde advertising netwerk. 
   
 • pa_#_ts
  - Provider: prfct.co
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 2 jaar
  - Doel: Gebruikt over websites heen die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken om advertenties te tonen aan andere adverteerders in het netwerk.
   
 • pa_uid
  - Provider: prfct.co
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 2 jaar
  - Doel: Gebruikt over websites heen die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken om advertenties te tonen aan andere adverteerders in het netwerk 
   
 • pdv
  - Provider: addthis.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 27 dagen
   
 • pdv
  - Provider: addthis.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 27 dagen
   
 • personalization_id
  - Provider: twitter.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 2 jaar 
   
 • PREF
  - Provider: youtube.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 8 maanden 
  - Doel: Registreert een unieke ID die gebruikt wordt door Google om statistieken bij te houden van hoe een gebruiker YouTube video's gebruikt doorheen verschillende websites. 
   
 • PUBMDCID
  - Provider: pubmatic.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 3 maanden 
  - Doel: Registreert een unieke ID die het device van een gebruiker identificeert wanneer een gebruiker terugkeert overheen verschillende websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gepersonaliseerde advertenties toe te laten.  
   
 • put_#
  - Provider: rubiconproject.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 29 dagen 
  - Doel: Registreert geanonamiseerde data zoals, IP-adres, geografische locatie, bezochte website, op welke ads een gebruiker geklikt heeft, ... . Allemaal met als doel voor het optimaliseren van display advertising gebaseerd op de bewegingen van een gebruiker op websites binnen hetzelfde advertising netwerk.
   
 • rpb 
  - Provider: rubiconproject.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 29 dagen 
  - Doel: Registreert geanonamiseerde data zoals, IP-adres, geografische locatie, bezochte website, op welke ads een gebruiker geklikt heeft, ... . Allemaal met als doel voor het optimaliseren van display advertising gebaseerd op de bewegingen van een gebruiker op websites binnen hetzelfde advertising netwerk.
   
 • rpx
  - Provider: rubiconproject.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 29 dagen 
  - Doel: Registreert geanonamiseerde data zoals, IP-adres, geografische locatie, bezochte website, op welke ads een gebruiker geklikt heeft, ... . Allemaal met als doel voor het optimaliseren van display advertising gebaseerd op de bewegingen van een gebruiker op websites binnen hetzelfde advertising netwerk.
   
 • rur 
  - Provider: instagram.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: sessie 
  - Doel: Registreert geanonamiseerde data zoals, IP-adres, geografische locatie, bezochte website, op welke ads een gebruiker geklikt heeft, ... . Allemaal met als doel voor het optimaliseren van display advertising gebaseerd op de bewegingen van een gebruiker op websites binnen hetzelfde advertising netwerk.
   
 • seg
  - Provider: adnxs.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: sessie
   
 • sess
  - Provider: adnxs.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: sessie
   
 • test_cookie
  - Provider: doubleclick.net
  - Type: HTTP
  - Levensduur: sessie
  - Doel: Wordt gebruikt om te kijken of de gebruikers browser ook cookies supporteert. 
   
 • uid
  - Provider: addthis.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 1 jaar 
  - Doel: Maakt een unieke, door een machine gegenereerde user ID aan. AddThis, van Clearspring Technologies, gebruikt de user ID om het mogelijk te maken voor gebruikers om content te delen over verschillende sociale netwerken en voorziet gedetailleerde statische informatie aan verschillende providers. 
   
 • urlgen
  - Provider: instagram.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: sessie
   
 • uuid2
  - Provider: adnxs.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 3 maanden 
  - Doel: Registreert een unieke ID die een terugkeer van een apparaat van een gebruiker identificeert. Deze ID wordt gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. 
   
 • uvc 
  - Provider: addtoany.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: sessie
  - Doel: Update voor de teller van social sharing functionaliteiten op de website. 
   
 • VISITOR_INFO1_LIVE
  - Provider: youtube.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: 179 dagen 
  - Doel: Schat de gebruikers bandbreedte op pagina's die geïntegreerde YouTube video's bevat.
   
 • YSC 
  - Provider: youtube.com
  - Type: HTTP
  - Levensduur: sessie
  - Doel: Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van YouTube video's die de gebruiker gezien heeft. 

 

E. Cookies van derde partijen (verklaringen)

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analatyics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

10. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

11. Overige bepalingen

A. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van de bestelling, aanvaardt de gebruiker alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt deze ermee in dat Herself zijn of haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

 

B. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop Herself gegevens verwerkt kan men contact opnemen met Herself op het volgend adres: Velveken 52B, met maatschappelijke zetel te Geel, België of op isabelle@naturalself.be.

 

De privacy policy van Herself is voor het laatst gewijzigd op 22/05/2018 en we behouden ons het recht om deze te veranderen indien nodig. Het is aangeraden dat u deze op regelmatige basis raadpleegt.

GRATIS VERZENDING VANAF 30€

100% VEGAN & HALAL

BELGISCH MERK

VOOR GEVOELIGE HUID